GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů
Podnikající právnická osoba, Martin Románek, se sídlem Babice, Lomená 396, 25101, IČO: 64142663 (dále jen „správce“), Vás tímto v souladu s čl. 12 a násl. GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Kontaktní údaje správce jsou následující:

Mail: martin@romanek-partneri.cz
Telefon: 724 248 176


II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem (i předsmluvní jednání), nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Dále správce zpracovává osobní údaje udělené na základě výslovného souhlasu subjektu údajů.

III. Zdroje osobních údajů
přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, osobní kontakt, smlouvy aj.),
veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.),
osoby, pro něž správce vykonává činnost jako subdodavatel (pouze v rámci plnění konkrétních zakázek)
IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
popisné údaje (např. bankovní spojení)
další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
údaje poskytnuté nad rámec příslušných právních titulů (zákonných a smluvních povinností) zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů
cookies – při návštěvě webových stránek správce se některé údaje (IP adresa, datum, čas, název stránky, ze které přicházíte) ukládají na server. Tyto údaje jsou anonymní a používají se pouze ke statickému zpracování. Webové stránky www.romanek-mechura.cz používají „cookies“. Jsou to malé soubory, které se při návštěvě stránek ukládají na váš disk. Cookies vám mohou usnadnit příští návštěvy stránek. Pomocí nastavení ve vašem prohlížeči se můžete rozhodnout, zda „cookies“ povolíte nebo zakážete. Pokud cookies nepovolíte, některé webové stránky možná nebudou znázorněny správně nebo vám nebude umožněn přístup ke všem informacím nebo funkcí webových stránek. Blíže o cookies zde:

https://www.romanek-partneri.cz/cookies/
V. Kategorie subjektů údajů
zákazník (klient) správce,
zaměstnanec správce,
jiná osoba, které je ve smluvním či předsmluvním vztahu ke správci,
uchazeči o zaměstnání,
osoby, jež udělily výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů.
VI. Kategorie příjemců osobních údajů
zpracovatel (se všemi uzavřeny příslušné zpracovatelské smlouvy či prohlášení); podrobněji: pokud se nejedná o předávání informací na základě výslovného souhlasu subjektu údajů, předává správce zpracovatelům informace jen v nutném rozsahu pro splnění jeho povinností (např. zpracovateli z oblasti účetnictví a daní pouze informace nutné pro tyto účely; zpracovatelům z oblasti advokacii jen v rozsahu nutném pro zprostředkování právních služeb svým klientům atp.)
státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
další na základě uděleného souhlasu.


VII. Účel zpracování osobních údajů
účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
jednání o smluvním vztahu
plnění smlouvy
ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
archivnictví vedené na základě zákona
výběrová řízení na volná pracovní místa
plnění zákonných povinností ze strany správce
ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů


VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce přímo jím, nebo jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
XI. Práva subjektů údajů
V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
účelu zpracování,
kategorii dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
Požádat správce o vysvětlení.
Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.